Realkompetansevurdering

Molde kommune tilbyr realkompetansevurdering på grunnskolens område i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Gjennom realkompetansevurdering blir den voksnes kompetanse kartlagt, vurdert, verdsatt og dokumentert etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet for 10.trinn.

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er kunnskaper og ferdigheter som en person har skaffet seg gjennom utdanning, arbeid, frivillig arbeid, organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter eller på andre måter. Dersom den voksnes realkompetanse er likeverdig med den kompetansen som oppnås gjennom grunnskoleopplæringen, skal den godkjennes. Resultatet kan brukes til å gi et tilpasset tilbud om grunnskoleopplæring eller for å oppfylle retten til videregående opplæring.

Rettigheter

Retten til realkompetansevurdering i grunnskolen følger av forskrift til opplæringsloven §§ 4-13 og 6-13, og vil gjelde for voksne som omfattes av §4A-1. Retningslinjene vil også gjelde for voksne som søker om inntak til videregående opplæring, men som ikke kan dokumentere 9-årig grunnopplæring fra utlandet, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-13.

Er dette aktuelt for deg, kontakt:

Anette Hoås

Undervisningsinspektør grunnskole

E-post: anette.hoas@molde.kommune.no
Tlf: 92659238